หน้าหลัก
Home

จองห้อง
Booking

สถานะการจองห้อง
Booking Status

ตรวจสอบการใช้ห้อง
Check Room Usage

สำหรับผู้ดูแลระบบ
for Administrator

ระเบียบการใช้ห้อง
Room Regulations

วิธีการจองห้อง
How to Booking

ถาม-ตอบ
Question and answer

*** เว็บไซต์นี้สามารถใช้ได้เฉพาะนิสิต/บุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น ***
การจองห้องเรียน/ห้องประชุมที่ใกล้ถึงวันที่สุด
# วันที่ขอใช้ห้อง เวลาที่ใช้ ห้อง ผู้ขอใช้ สถานะ
1 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 11:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางกมลพร จันทาคึมลง
27 ก.ย. 65, 16:16:40
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
2 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย
3 ต.ค. 65, 10:29:57
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
3 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ อ.ดร.กัลยา หาญพิชาญชัย
3 ต.ค. 65, 10:30:49
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
4 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นายยุทธนา ทับสมบัติ
1 ต.ค. 65, 15:04:32
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
5 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ นายยุทธนา ทับสมบัติ
1 ต.ค. 65, 15:04:32
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
6 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมนวัตกรรม นายยุทธนา ทับสมบัติ
1 ต.ค. 65, 15:04:32
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
7 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 8:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นายยุทธนา ทับสมบัติ
1 ต.ค. 65, 15:04:32
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
8 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565 14:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นางลลิตตา หินเทา
11 ต.ค. 64, 13:06:59
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
9 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 9:00 น. - 12:00 น. PH-302 นางสาวปิ่นแก้ว พันทะมา
23 ก.ย. 65, 15:51:38
อนุมัติแล้ว
พิมพ์เอกสาร
10 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 9:00 น. - 19:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ วิโรจน์
27 ก.ย. 65, 15:29:15
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
11 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565 9:00 น. - 12:00 น. ห้องประชุมกันทรวิชัย (PH-101) นางสาวเจนจิรา แพงจันทร์
7 ต.ค. 65, 16:04:28
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
12 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 9:00 น. - 19:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ วิโรจน์
27 ก.ย. 65, 15:35:33
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
13 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 13:00 น. - 19:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ วิโรจน์
27 ก.ย. 65, 15:35:33
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
14 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 13:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นางพวงพร งามสุทธิ
24 ส.ค. 65, 15:05:47
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
15 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565 13:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นางพวงพร งามสุทธิ
24 ส.ค. 65, 15:09:11
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
16 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 7:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมราชพฤกษ์ นางพวงพร งามสุทธิ
24 ส.ค. 65, 15:07:27
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
17 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565 7:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นางพวงพร งามสุทธิ
24 ส.ค. 65, 15:10:34
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
18 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565 18:00 น. - 20:00 น. ห้องประชุมช่อราชพฤกษ์ นายตุละเขต ลองจำนงค์
27 ก.ย. 65, 14:47:02
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
19 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 15:00 น. - 17:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
26 ก.ย. 65, 10:39:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
20 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 8:00 น. - 13:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
26 ก.ย. 65, 10:39:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
21 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 8:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
26 ก.ย. 65, 10:39:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร
22 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 8:00 น. - 16:00 น. ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 (PH-504) นายเชวงศักดิ์ มูลจันทร์
26 ก.ย. 65, 10:39:31
รอการตรวจสอบ
พิมพ์เอกสาร


TH / EN

ผู้ติดต่อ นายสุชาติ สงหมื่นไวย์ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
เบอร์โทรศัพท์ 096-6960136 หรือ เบอร์ภายใน 4073
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม